Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄ Εαρινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ4α/ΓΠ οικ.62149/31-08-2016/ΦΕΚ/τ.Β΄/2742. Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Εαρινό Εξάμηνο έχουν οι: • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου & • Β’ Κύκλου ΤΕΕ • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 15 Ιανουαρίου 2018 έως και 12 Φεβρουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο του ΔΙΕΚ 23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 καθημερινά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Διοικητής

in Τοπικά

428 γέννες, & 713 τεστ ΠΑΠ στο Νοσοκομείο Κατερίνης το 2016

Το Μαιευτικό/Γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Κατερίνης.
Το έργο του για το 2016

 

Τοκετοί
Επείγουσες και προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις
Τεστ Παπανικολάου στα Εξωτερικά Ιατρεία στο ισόγειο
Παρακολούθηση εγκύων στα Εξωτερικά Ιατρεία στο ισόγειο
Γυναικολογικές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία στο ισόγειο

Στο τμήμα εργάζονται τέσσερις Γυναικολόγοι, τέσσερις ειδικευόμενοι Μαιευτικής και δεκαέξι Μαίες.
Στον χώρο της Κλινικής στον 1ο όροφο υπάρχουν 8 θάλαμοι με 23 ανεπτυγμένες κλίνες.
Υπάρχουν χώροι:
· Περιποίησης και φροντίδας νεογνών
· Δωμάτιο θηλασμού
· Αίθουσα παραλαβής των επιτόκων
· Δωμάτιο για τα μαθήματα της ψυχοπροφυλακτικής των εγκύων
· Ιατρείο εξέτασης των εσωτερικών ασθενών

Το Μαιευτήριο διαθέτει:
· Τρείς αίθουσες ωδινών – τοκετών
· Ένα χειρουργείο για μικροεπεμβάσεις
· Ένα χώρο ανάνηψης των νεογνών όπου μένουν τις πρώτες ώρες μετά την γέννηση με συνεχή παρακολούθηση

Η λειτουργία με αριθμούς:
Το 2016 στο Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα πραγματοποιήθηκαν:
· 428 τοκετοί
· 34 χειρουργικές επεμβάσεις ( οι 3 λαπαροσκοπικά)
· 207 μικροεπεμβάσεις

Στα Εξωτερικά Ιατρεία έγιναν:
· 10430 επισκέψεις
· 713 Τεστ Παπανικολάου
· 57 μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής εγκύων

Όλες οι εξετάσεις, τοκετοί, χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται δωρεάν για όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Οι ανασφάλιστες απέκτησαν το δικαίωμα αυτό το Μάιο του 2016 με σχετικό Νόμο.
Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του τμήματος, όπως και όλου του Νοσοκομείου είναι υψηλού επιπέδου.
Το τελευταίο διάστημα προσελήφθησαν 5 μαίες από την λίστα του ΟΑΕΔ με 12μηνη σύμβαση.
Εντός του 2017 θα γίνει πρόσληψη δύο Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ιατρών.
Τηλ. για ραντεβού: 2351350234 και 2351350235 από τις 7:30πμ – 2:30μμ τις καθημερινές.